Mentions légales

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR ONLINE VERKOOP)

Calibrationsolutions.eu by MEYTEC BV

 1. Gebruiksvoorwaarden Calibrationsolutions.eu

Meytec BV, Hukkelbergseweg 123, 2460 Lichtaart (hierna “exploitant” genoemd) biedt u (hierna “gebruiker”) de mogelijkheid de online dienst “Calibrationsolutions.eu Account” (hierna Calibrationsolutions.eu of dienst) als uniforme toegang tot vele online-aanbiedingen van de Meytec-groep (hierna aanbiedingen) te gebruiken. Het gaat hierbij om een zogenaamde ‘Single Sign On’-dienst waarbij gebruikers gebruik kunnen maken van meerdere aanbiedingen (bv. online shops, boekingsportalen, enz.) van verschillende bedrijven via dezelfde logingegevens.

Het gebruik van Calibrationsolutions.eu is onderworpen aan onderstaande bepalingen.

 • 1 Toepassingsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de dienst “Calibrationsolutions.eu Account” (hierna “Calibrationsolutions.eu” of “dienst”).

Die dienst wordt uitgebaat door Meytec BV, Hukkelbergseweg 123, 2460 Lichtaart (hierna

“exploitant”, “wij” of “ons” genoemd), ook andere bedrijven van de Meytec-groep (hirena “Meytec”) worden betrokken bij de dienstverlening. De dienst biedt uniforme toegang tot vele online-aanbiedingen van de Meytec-groep (hierna aanbiedingen). Het gaat hierbij om een zogenaamde ‘Single Sign On’-dienst waarbij gebruikers gebruik kunnen maken van meerdere aanbiedingen (bv. online shop, boekingsportalen, enz.) van verschillende bedrijven via dezelfde logingegevens. Het gebruik van Calibrationsolutions.eu is onderworpen aan onderstaande bepalingen.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn echter niet van toepassing op afzonderlijke verbintenissen die in het kader van de aanbiedingen met derden zijn aangegaan, bijvoorbeeld voor de aankoop van goederen of diensten van die derden. Hiervoor zijn alleen de specifieke voorwaarden van de desbetreffende aanbieding doorslaggevend (zie voor de relevante diensten B. Algemene voorwaarden online shop). 

 • 2 Registreren

Om Calibrationsolutions.eu te kunnen gebruiken dient de gebruiker zich te registreren door een wachtwoord aan te maken voor het Calibrationsolutions.eu Account. Dit wachtwoord wordt samen met het e-mailadres of gsm-nummer gebruikt om toegang te krijgen tot uw Calibrationsolutions.eu Account.

Uw e-mailadres moet geverifieerd worden om het registratieproces te voltooien. Hiervoor sturen we u een email met een verificatiecode. Zonder verificatie van het e-mailadres kan het Calibrationsolutions.eu-klantaccount niet worden gebruikt.

De gegevens die de gebruiker tijdens het registratieproces verstrekt, moeten inhoudelijk juist zijn. Er mogen geen gegevens van derden worden gebruikt. Indien deze gegevens later wijzigen, moet de gebruiker dit onmiddellijk aanpasen in zijn Calibrationsolutions.eu Account.

De toegangsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de desbetreffende gemachtigde gebruiker en dienen met passende voorzorgsmaatregelen te worden beschermd tegen kennisname door derden. Mochten er aanwijzingen zijn voor misbruik van de dienst, dan moet de gebruiker de exploitant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van elk ongeoorloofd gebruik door derden, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk gesteld kan worden of te weinig gedaan zou hebben om dit te voorkomen.

Calibrationsolutions.eu kan enkel op toestellen met Android besturingssysteem gebruikt worden als het toestel gebruikt maakt van de Google Chrome-browser.

 • 3 Prestatieomvang

Calibrationsolutions.eu heeft tot doel om een uniforme, met wachtwoord beveiligde, ‘Single Sign On’-dienst ter beschikking te stellen voor verschillende aanbiedingen van de Meytec-groep. Dit betekent in wezen dat het Calibrationsolutions.eu account gebruikt kan worden voor alle platforms die in Calibrationsolutions.eu geïntegreerd zijn, zonder dat u zich telkens nog apart hoeft te registreren of opnieuw gedetailleerde gebruikersgegevens hoeft in te geven.

Als u zich voor de dienst registreert en u nog niet bij andere online Meytec-diensten geregistreerd bent, zal automatisch een Calibrationsolutions.eu account gecreëerd worden. Maakte u eerder al een Calibrationsolutions.eu account voor een aanbieding aan, dan kunt u zich met uw bestaande inloggegevens aanmelden. Als Meytec in de toekomst nieuwe online diensten aanbiedt, zult u met uw Calibrationsolutions.eu Account ook tot deze diensten toegang krijgen. Het is mogelijk dat in dat geval bijkomende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. De gebruikersgegevens worden centraal via Calibrationsolutions.eu beheerd. Die worden vervolgens, als u ingaat op specifieke aanbiedingen, doorgegeven aan de desbetreffende aanbieders om de respectievelijke transactie mogelijk te maken (zie in dit verband §6 bescherming van persoonsgegevens). In Calibrationsolutions.eu worden zowel klantengegevens verzameld voor het gebruik van deze aanbieding als klantengegevens bewaard die u ter beschikking stelde toen u zich registreerde/aanmeldde voor andere online Meytec-diensten.

 • 4 Garantie / aansprakelijkheid

De exploitant streeft ernaar om Calibrationsolutions.eu zo ononderbroken en probleemloos mogelijk ter beschikking te stellen. Door technische omstandigheden zoals configuratiewijzigingen, onderhoud, apparaatstoringen, enz. kan dit echter niet volledig worden gegarandeerd. Bij een eventuele storing zal de exploitant in elk geval trachten het vlekkeloos gebruik van de dienst zo snel mogelijk te herstellen. De exploitant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die zouden voortvloeien uit een gebrek aan (volledige) beschikbaarheid.

De exploitant behoudt zich het recht voor om Calibrationsolutions.eu in de toekomst alleen nog maar te voorzien van beperkte en/of aangepaste functies of om Calibrationsolutions.eu volledig stop te zetten. De gebruiker kan geen contractuele aanspraak maken op de (verdere) bruikbaarheid van deze (gratis) dienst. Voor de dienstverlening in het kader van de afzonderlijke aanbiedingen zijn uitsluitend de desbetreffende aanbieders verantwoordelijk. De exploitant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele hieruit voortvloeiende claims. Hetzelfde geldt voor andere diensten van onafhankelijke derden, zoals een internetprovider.

Voor het overige kan de exploitant alleen aansprakelijk worden gesteld voor schadeclaims van de gebruiker omwille van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade of omwille van een inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen of voor overige schade die berust op een opzettelijke inbreuk op of grove nalatigheid ten aanzien van haar verplichtingen door de exploitant, haar wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers. Met wezenlijke contractuele verplichtingen wordt hier gedoeld op verplichtingen die nagekomen moeten worden om het doel van de overeenkomst te kunnen bereiken. Bij een inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen kan de exploitant alleen aansprakelijk worden gesteld voor contractuele, voorzienbare schade, wanneer deze uit gewone nalatigheid voortvloeit, tenzij het om schadevergoedingsaanspraken van de gebruiker omwille van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade zou gaan.

 • 5 Gebruiksduur

Zowel de exploitant als de gebruiker kan het gebruik van Calibrationsolutions.eu zelf op elk moment en zonder opzeggingstermijn beëindigen. In het kader van het beheer van de Calibrationsolutions.eu account kan de gebruiker te allen tijde zelf de aanzet geven tot het wissen van de account.

Een beëindiging door de exploitant is vooral mogelijk als de gebruiker de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden schendt. Totdat de relevante incidenten zijn opgehelderd, kunnen de gebruikersgegevens in eerste instantie gewoon geblokkeerd worden.

De exploitant behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden in de toekomst aan te passen. De gebruikers worden hiervan via een bericht in de app of per mail op de hoogte gesteld en zullen de nieuwe gebruiksvoorwaarden moeten accepteren. Dit omvat geen fundamentele wijzigingen zoals een verplichte vergoeding, waarvoor altijd uitdrukkelijke toestemming vereist is. Indien de klant bezwaar maakt tegen een wijziging, kan dit tot een beëindiging van de gebruikersrelatie door de exploitant leiden.

 • 6 Bescherming van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met inachtneming van de u bij wet toegekende rechten op het vlak van gegevensbescherming. Om de dienst te kunnen leveren moeten we de door u bezorgde gegevens aan de aanbieder van de respectieve aanbieding bezorgen opdat die de gebruiker zou kunnen authentificeren en de in het kader van de aanbieding gevraagde diensten (bv. verzending en afrekening van bestelde goederen) zou kunnen verstrekken.

Voor meer details hierover verwijzen we u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming

 • 7 Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en op alle geschillen of discussies die eruit voortvloeien.

In geval van een geschil dat niet in der minne kan worden beslecht, en zonder afbreuk te doen aan de voorwaarden omschreven in titel B, dient de gebruiker eerst beroep te doen op het portaal voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie

Wij zijn echter niet verplicht om deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

In geval van een blijvend geschil zijn de rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker bevoegd om over het geschil te oordelen indien de woonplaats van de gebruiker zich in België bevindt. Indien de gebruiker niet in België woonachtig is, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 1. Algemene voorwaarden online shop

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID – IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

ARTIKEL 2 DEFINITIES

ARTIKEL 3 ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 4 SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 5 HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 6 DE PRIJS

ARTIKEL 7 BETALING

ARTIKEL 8 CONFORMITEIT EN GARANTIE

ARTIKEL 9 LEVERING

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

ARTIKEL 11 OVERMACHT

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 13 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOM

ARTIKEL 15 KLACHTENREGELING, GESCHILLEN EN GELDIGHEID

ARTIKEL 16 KWALITEITSLABEL BECOMMERCE

ARTIKEL 17 NIETIGHEID EN BEWIJS

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID – IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online transacties tussen Meytec BV, Hukkelbergseweg 123, 2460 Lichtaart, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0747687975, hierna “Meytec BV”, en de Klant. Het BTW nummer van Meytec is BE 0747687975.

Calibrationsolutions.eu is te bereiken via onderstaande gegevens:

Contacformulier te vinden op: www.calibrationsolutions.eu

Telefoonnummer: 0470093374 Bereikbaarheid: maandag tot vrijdag: 9u30 –17u00 zaterdag:

ARTIKEL 2 DEFINITIES

Onder de termen in deze algemene voorwaarden, wordt verstaan met:

“Klant”: (i) iedere natuurlijke persoon die Artikelen koopt in de hoedanigheid van consument, d.w.z. voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen in de zin van Boek I van het Wetboek Economisch Recht en (ii) iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Artikelen koopt in de hoedanigheid van onderneming; d.w.z. de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.

“Partijen”: Meytec en de Klant samen.

“Artikelen”: voorwerpen te koop gesteld op de Website en waarvan de verkoop voorwerp uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het betreft onder meer voorwerpen zoals voedingswaren, drank, kledij, bedlinnen, elektronica, verlichting, etc.

“Website”: www.calibrationsolutions.eu

ARTIKEL 3 ALGEMENE BEPALINGEN

3.1. De Website is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits.

3.2. Meytec behoudt zich het recht om op ieder ogenblik de Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden en de inhoud van de Website (links inbegrepen) te wijzigen, zonder aankondiging of kennisgeving en zonder dat de Klant hiervoor een schadevergoeding kan eisen. Meytec is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit dergelijke opschorting of stopzetting.

3.3. Een Klant kan slechts een bestelling plaatsen indien hij /zij minstens 18 jaar oud is. Door online te bestellen verklaart de Klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd om Artikelen aan te kopen via deze Website. Indien de Klant niet meerderjarig is, dient de bestelling door de ouders of de wettelijke voogd te worden geplaatst.

ARTIKEL 4 SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

4.1. De algemene voorwaarden en privacyverklaring zijn steeds beschikbaar en te consulteren via de Website.

4.2. De overeenkomst kan worden gesloten in het Nederlands of in het Frans, naargelang de keuze van de Klant. Ook verdere communicatie tussen Meytec en de Klant zal in één van deze talen gebeuren. De Klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de door hem gekozen taal niet voldoende beheerst om de niettoepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

4.3. Om een Artikel te bestellen, voegt de Klant het Artikel toe aan het winkelwagentje. Als alle gewenste Artikelen aan het winkelwagentje zijn toegevoegd, wordt de Klant doorgestuurd naar de volgende pagina door op de knop “Bestellen” te klikken. De volgende pagina toont een overzicht van 4 stappen (aanmelden, mijn adres, betaalwijze, overzicht), die in de aangegeven volgorde dienen ingevuld te worden door de Klant vooraleer hij naar de volgende stap kan overgaan.

4.4. De Klant dient steeds de algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop te lezen en te bevestigen dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij de bestelling niet afronden. Elke bestelling van de Klant geldt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Klant, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding ondertekend door Partijen.

4.5. Door het plaatsen van de Artikelen op de Website doet Meytec een bindend aanbod. Met het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant dit aanbod en komt de overeenkomst tot stand.

4.6. De bestelprocedure op de Website bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1 Aanmelden

Hier dient de Klant zich, indien gewenst, in te schrijven, dan wel aan te melden indien inschrijving reeds gebeurd is. Het is ook mogelijk een eenmalige bestelling te plaatsen als gast, waardoor de Klant niet de volledige inschrijvingsprocedure dient te doorlopen. Bij een eerste online bestelling kan de Klant de inschrijvingsprocedure volgen. Eens ingeschreven, kan hij zich aanmelden door middel van het e-mailadres en het paswoord om een nieuwe bestelling te plaatsen.

Stap 2 Mijn adres

In deze stap worden de contactgegevens (naam, familienaam, e-mailadres, telefoonnummer), de geboortedatum en het leveringsadres opgevraagd.

Stap 3 Betaalwijze

Hier kiest de Klant de gewenste betaalwijze: Bancontact/ Mistercash of Creditcard, Paypal, iDEAL, Sofort, Klarna.

Stap 4 Overzicht

In stap 4 krijgt de Klant een besteloverzicht van zijn volledige bestelling en dienen de Algemene Voorwaarden te worden aanvaard. Door het aanklikken van de knop “Betalen” wordt de Klant doorgestuurd naar een pagina waar de betaling kan plaatsvinden. Zolang de Klant deze knop niet heeft aangeklikt, kan hij de bestelling en de gegevens op ieder ogenblik wijzigen.

4.7. De bestellingen van de Klant worden door Meytec bewaard na sluiting van de overeenkomst. De Klant kan deze te allen tijde telefonisch of per e-mail opvragen bij de klantendienst.

4.8. Nadat de Klant zijn bestelling heeft geplaatst, krijgt hij op de volgende pagina en per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van zijn bestelling met een samenvatting van deze bestelling. Samen met de bestelbevestiging ontvangt de Klant een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat de Klant kan opslaan of afdrukken. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van de betaling door de Klant.

4.9. Meytec kan de bestelling steeds weigeren in volgende gevallen:

wanneer blijkt dat de Klant minderjarig is,

wanneer bij de beschrijving van de prijsaanduiding van het Artikel op de Website een kennelijke vergissing werd begaan, wanneer het leveringsadres zich niet in België bevindt, bij uitputting van de voorraad van een bepaald Artikel, bij een vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, bij overmacht,

bij weigering om in te stemmen met de betaling van de Klant aan Meytec door de uitgever van een krediet- of debetkaart.

4.10. Indien Meytec gedwongen is of beslist de bestelling te weigeren om redenen zoals hierboven aangegeven, bekomt de Klant binnen de 7 werkdagen na de bestelling hierover een mededeling. Meytec verbindt er zich toe de Klant terug te betalen binnen de 7 werkdagen volgend op de weigeringsmededeling.

4.11. Wanneer een Artikel niet in voorraad is, wordt de Klant hierover geïnformeerd tijdens het bestelproces.

ARTIKEL 5 HERROEPINGSRECHT

5.1. Meer uitgebreid dan het wettelijk herroepingsrecht biedt Meytec de Klant het recht om binnen een termijn van 3 maanden (i.p.v. de wettelijke 14 dagen) na de dag van ontvangst van de Artikelen (door de Klant zelf of door een derde die de Klant heeft aangewezen) zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

5.2. Om dit recht uit te oefenen dient de Klant Meytec via een ondubbelzinnige verklaring (per post, telefoon of via het contactformulier op de Website) op de hoogte te brengen van de beslissing de overeenkomst te herroepen binnen de termijn van 3 maanden na ontvangst van de Artikelen (door de Klant zelf of door een derde die de Klant heeft aangewezen). Hiertoe kan de Klant ook het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken (maar de Klant is daartoe niet verplicht). U kan dit formulier via deze pagina downloaden

5.3. Indien de Klant Meytec per e-mail op de hoogte brengt van zijn herroepingsbeslissing, bekomt hij per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping.

5.4. Onverwijld en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat Meytec van de herroepingsbeslissing van de Klant in kennis werd gesteld, zal Meytec de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Meytec aangeboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee de Klant heeft betaald, tenzij er uitdrukkelijk met de Klant anders is overeengekomen. Meytec mag wachten met de terugbetaling tot zij de Artikelen heeft teruggekregen of de Klant heeft aangetoond dat de Artikelen teruggezonden zijn, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

5.5. De Klant dient het Artikel onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij zijn herroepingsbeslissing heeft meegedeeld aan Meytec, terug te zenden naar Meytec BV, Saffierstraat 5/8E, 2200 Herentals. Meytec neemt de kosten van het terugzenden voor haar rekening op voorwaarde dat de Klant het “retourlabel” gebruikt. Dit label ontvangt de klant van de klantendienst per e-mail of per post na zijn ondubbelzinnige verklaring van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Het label dient aangebracht te worden op het te retourneren pakket dat vervolgens kan afgegeven worden in een postkantoor of postpunt.

5.6. Als de Artikelen worden teruggestuurd, moet dit gebeuren in hun originele staat, samen met alle geleverde toebehoren.

5.7. Tijdens de eerste 3 maanden na de levering zal de Klant de Artikelen en de verpakking op eigen risico bewaren en/of gebruiken. De Klant mag de Artikelen enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of de Klant het Artikel wenst te behouden. De Klant is aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies of waardeverlies van het Artikel indien de Klant het Artikel niet zorgvuldig heeft gebruikt of bewaard.

5.8. Het herroepingsrecht geldt echter onder andere niet voor:

De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde Artikelen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

De levering van Artikelen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.

De levering van verzegelde Artikelen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

De levering van Artikelen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

De terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.

ARTIKEL 6 DE PRIJS

6.1. De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven op de Website, zijn van toepassing.

6.2. De prijzen zijn aangeduid in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten en exclusief de verzendkosten. Het bedrag van deze verzendkosten wordt steeds aangegeven op de bestelpagina van het Artikel.

ARTIKEL 7 BETALING

7.1. Voor online transacties aanvaardt Meytec enkel de volgende betaalmiddelen: Bancontact/Mistercash, Creditcard, Paypal, Sofort, iDEAL, Klarna.

7.2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens, versleuteld met SSL technologie, over internet verstuurd. Om met SSL te betalen moet de Klant niet over speciale software beschikken. Een veilige SSL-verbinding kan herkend worden aan het „slotje“ in de onderste statusbalk van de browser.

ARTIKEL 8 CONFORMITEIT EN GARANTIE

8.1. Meytec garandeert dat haar Artikelen conform zijn aan de beschrijving van het bestelde Artikel en voldoen aan de normale verwachtingen die de Klant ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het Artikel. Meytec garandeert ook dat haar Artikelen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

8.2. Bovendien, en overeenkomstig de artikels 1649bis tot 1649octies Burgerlijk Wetboek, hanteert Meytec wat betreft het leveren van Artikelen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het Artikel niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het Artikel tot 2 jaar na de levering dit Artikel kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de Klant de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan bij de levering, tenzij Meytec het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden zal de Klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

8.3. Meytec voldoet bovendien ten aanzien van haar Klanten aan de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals gepreciseerd in de artikelen 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek, indien het verborgen gebrek bestond op het moment van de levering, en indien het verborgen gebrek het Artikel ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk zou verminderen. Elk verborgen gebrek moet meegedeeld worden door de Klant aan Meytec per aangetekende brief, zo spoedig mogelijk vanaf het moment waarop hij het heeft vastgesteld, of, in voorkomend geval, normalerwijze had moeten vaststellen.

8.4. Bepaalde Artikelen die verkocht worden door Meytec genieten voorts van een bijkomende garantie aangeboden door de fabrikant, waarvan de toepassing en duur verschillen naargelang de Artikelen en de merken. Deze garantie van de fabrikant beïnvloedt niet de rechten waarover de Klant beschikt op basis van de garantie in dit artikel.

ARTIKEL 9 LEVERING

9.1. De levering wordt binnen de termijn, zoals aangegeven bij de bestelling van het Artikel, en indien niets is aangegeven bij de bestelling ten laatste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, geleverd mits de gegevens van de Klant correct zijn. Er wordt niet geleverd in het weekend en op wettelijke feestdagen.

9.2. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

9.3. Als Meytec niet tijdig kan leveren, wordt de Klant steeds verwittigd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. In een dergelijk geval kan de Klant de overeenkomst kosteloos ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter, door contact op te nemen met de klantendienst. In dat geval betaalt Meytec de Klant uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug.

9.4. Meytec kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering. De aansprakelijkheid van Meytec blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de Artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet of pas laattijdig door de Klant werden ontvangen.

9.5. Indien de Klant niet aanwezig is bij levering en het pakket niet in de brievenbus past, wordt de klant ingelicht door de desbetreffende verzender met de mogelijke ophaal locatie van het pakket. Meytec kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor foutieve informatie doorgegeven door de koper of door de derde partij.

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. Tot aan de volledige betaling van alle door de Klant bestelde goederen blijven de goederen waarvan sprake eigendom van Meytec.

10.2. Het risico van verlies of beschadiging van de Artikelen gaat over op de Klant zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

ARTIKEL 11 OVERMACHT

11.1. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Meytec die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: overstromingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/ of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, zoals storingen of volledige of gedeeltelijke stakingen in het bijzonder bij de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen.

11.2. In geval van overmacht is Meytec niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Meytec haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.

11.3. Meytec (i) zal de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van een situatie van overmacht en wat de mogelijke gevolgen zijn; (ii) zal met de Klant overleg plegen over voorlopige maatregelen die genomen kunnen worden en zal proberen, met de nodige zorgvuldigheid, om de oorzaak van de storing of vertraging te elimineren of verwijderen; en (iii) zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk, na dat de oorzaak van de storing of vertraging is verholpen, haar verplichtingen nakomen.

11.4. Indien Meytec haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, dan mag de consument de overeenkomst beëindigen. Indien de oorzaak van de overmacht langer aanhoudt dan twee maanden, dan heeft Meytec de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Meytec is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook die van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van Meytec ten aanzien van de Klant of een derde is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en is beperkt tot de aankoopprijs van het Artikel in kwestie.

12.2. Meytec levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Meytec kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op haar Website.

12.3. Meytec kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van het niet uitvoeren van een overeenkomst omwille van een onderbreking van de voorraad of onbeschikbaarheid van het Artikel.

12.4. De Klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de Websites nu en in de toekomst ter beschikking worden gesteld. Meytec kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van haar Website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

ARTIKEL 13 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

13.1 Meytec leeft in de verhouding tot haar Klanten de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en andere toepasselijke wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens (o.a. de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27/04/2016) na. Voor meer informatie dienaangaande wordt verwezen naar de Privacyverklaring die te vinden is op de Website.

ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1. De Website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al de communicatie van Meytec is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Meytec, hetzij bij Meytec haar toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

14.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit Artikel. Zo mogen bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc. niet worden gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meytec.

ARTIKEL 15 KLACHTENREGELING, GESCHILLEN EN GELDIGHEID

15.1. Meytec hoopt dat al zijn Klanten 100% tevreden zijn. Als er toch klachten zouden zijn over de Artikelen of diensten van Meytec, kan de Klant Meytec contacteren via het contactformulier, te vinden op de Website. Meytec doet er alles aan om klachten zo snel mogelijk te behandelen.

15.2. Geschillen in verband met het sluiten, de geldig- heid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Gent.

15.3. Indien één van onderhavige voorwaarden nietig of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.

15.4. Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst, kunt u zich richten tot een aantal instanties waaronder:

 • De onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de Handel, www.ombudsmanvoordehandel.be. Dit betreft een onafhankelijke instantie die de klant objectief informeert over zijn rechten en plichten. Een verzoeningsprocedure bij de Ombudsman voor de Handel is kosteloos voor de consument. Ombudsman voor de Handel is een vzw die beantwoordt aan de wettelijke eisen op vlak van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, transparantie, bereikbaarheid en expertise.
 • be. Deze instantie zal bemiddelen tussen jou als consument en Meytec, indien je klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumerscomplaints/ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.
 • De Consumenten ombudsdienst, https://consumentenombudsdienst.be/nl). Deze instantie heeft drie taken:
 • U inlichten over over uw mogelijkheden voor het oplossen van een consumentengeschil buiten het gerecht
 • Elke consumentenklacht ontvangen en doorgeven aan de bevoegde dienst
 • Zelf de klacht behandelen met het oog op een minnelijke oplossing wanneer geen andere ombudsdienst u kan helpen.
 • De Europese Commissie stelt eveneens een platform voor buitengerechtelijke geschillenafwikkeling ter beschikking (het platform voor Online Dispute Resolution). Dit geeft de Klant de mogelijkheid om geschillen met betrekking tot een online aankoop in eerste instantie af te wikkelen zonder tussenkomst van een rechter. De Klant vindt het ODR-platform via deze link.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ARTIKEL 17 NIETIGHEID EN BEWIJS

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of zonder uitwerking zou worden verklaard (dergelijke bepaling hierna aangeduid als “Ongeldige Bepaling”), tast deze Ongeldige Bepaling de rest van de overeenkomst niet aan, tenzij deze Ongeldige Bepaling essentieel is voor deze algemene voorwaarden en de Partijen deze Ongeldige Bepaling niet ter goeder trouw kunnen vervangen zonder het behoud of herstel van het evenwicht van de rechten en plichten van Partijen.
 • Tussen de Partijen, kunnen de transacties, het beheer van het netwerk, elektronische communicaties, verbindingen en andere elektronische manipulaties bewezen worden met behulp van .log bestanden en transactiebestanden, die bewaard kunnen worden door Meytec op elektronische dragers. De Klant aanvaardt de bewijskracht van deze gegevens. Deze bewijsmogelijkheid belet de Partijen niet enig ander bewijs te leveren door alle middelen die de wet in deze aangelegenheid toestaat.

Meytec BV, Hukkelbergseweg 123, 2460 Lichtaart


Modelformulier voor herroeping

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan Meytec BV, Hukkelbergseweg 123, 2460 Lichtaart:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende Artikelen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Besteld op ……………………………………………………………………………………………………………………… - Ontvangen op ………………………………………………………………………………………………………………….
 • Naam/Namen Klant(en) ……………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Adres Klant(en) ………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Bestelnummer ………………………………………………………………………………………………………………….
 • Klantnummer …………………………………………………………………………………………………………………...
 • Datum ……………………………………………………………………………………………………………………………

  

Handtekening van Klant(en) 

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

Meytec BV (Calibrationsolutions.eu)                       Meytec BV, Hukkelbergseweg 123, 2460 Lichtaart     BTW 0747687975